نویسنده = علی راد
تعداد مقالات: 5
1. «زینت‌‌گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی»

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 54-68

مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد


2. ارزیابی رهیافت انتقادی غالب حسن شابندر در کتاب "لیس من سیره الرسول الکریم"

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-28

پریسا عطایی نظری؛ علی راد


3. زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-61

مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد


4. تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 24-37

محمد علیان نظری؛ علی راد


5. بازیابی روایات کتاب «التفسیر» علی بن حمزه بطائنی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 187-216

علی راد؛ سید علیرضا حسینی؛ مرضیه جمالی