اسلام و نسخ ادیان

نویسنده

چکیده

نسخ، پایان یافتن زمانی چیزی را گویند. اسلام، ادیان آسمانی دیگر را نسخ‌شده می‌داند و بر آن به سختی پای می‌فشرد. آیه‌ها و حدیث‌هایی فراوان این سخن را پشتیبانی می‌کند. برخی بر این باور اند که ادیان گذشته منسوخ نیست و هم ‌اکنون پیروی از آن رواست و از این رو به وادی کثرت‌گرایی درافتاده‌اند، ولی دلیل‌های آنان جملگی بی ‌پایه و ناپسند است. آموزه‌های اسلامی‌پشتیبانِ نسخ را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد: 1. آمادگی و انتظار اهل کتاب بر آشکار شدن اسلام؛ 2. فراخواندن اهل کتاب به اسلام و برپایی دلیل بر اثبات حقانیت آن؛ 3. نکوهش اهل کتاب در صورت سرپیچی از اسلام؛ 4. وعدۀ پیروزی اسلام بر جملگی ادیان و 5. کثرت‌گرا نبودن پیامبران

کلیدواژه‌ها