نگاهی نقادانه به دیدگاه سید ابوالفضل برقعی درباره روایات ازدیاد علم ائمه از کتاب«الکافی»

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

هدف این مقاله پاسخ به برخی شبهه‌های جدید و کنکاش نشده پیرامون ائمه اطهار می‌باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل اسنادی بوده که تمامی آثار مکتوب نوشتاری را شامل می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به کاوش‌های رجالی صورت گرفته و بررسی صحت درون مایه و با تأکید بر تمامی شروح و نیز نظرات فلاسفه در مورد امکان معاد چه روحانی و چه جسمانی، بررسی چگونگی معراج بایزید بسطامی و نکات کلیدی آن، فرضیه و نظرات جناب برقعی صحیح نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها