دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-249 
3. سیرۀ عملی امام رضا (علیه السلام) در برخورد با فرقۀ غلات

صفحه 79-112

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ عالیه روح الله زاده اندواری


7. بازیابی روایات کتاب «التفسیر» علی بن حمزه بطائنی

صفحه 187-216

علی راد؛ سید علیرضا حسینی؛ مرضیه جمالی