دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399 
3. بررسی رویکرد هرمنوتیکی در پژوهش های تفسیری

صفحه 41-53

فرزانه علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی میرصفی


6. بررسی سندی حدیث «مکارم الاخلاق»

صفحه 101-126

حسین عارفی نیا؛ مسلم محمدی


8. رمز گشایی حدیث حلال بودن مجردی در آخر زمان

صفحه 149-172

جواد نصیری وطن؛ هادی ایمانی؛ سیما البوغبیش