دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1400، صفحه 5-280 

نشریه حدیث و اندیشه

1. اعتبارسنجی روایات آفرینش نخستین چشمه

صفحه 4-27

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی؛ فرزاد دهقانی


11. تحلیل روایی گفتمان قرآن در خصوص ضرب و شتم زنان

صفحه 227-248

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فاطمه کمالی