دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396