دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398