دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، آذر 1392، صفحه 1-249 
سیرۀ عملی امام رضا (علیه السلام) در برخورد با فرقۀ غلات

صفحه 79-112

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ عالیه روح الله زاده اندواری