دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-174 

نشریه حدیث و اندیشه

1. ویژگی‌ها و مصداق روح‌القدس در قرآن و حدیث

صفحه 5-26

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بید سرخی