روش شناسی کتاب مناقب آل أبیطالب و آسیب شناسی آن در نقل از منابع اهل سنت

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
مناقب آل أبی طالب، کتابی است که بر اساس روایات شیعه و سنی پیرامون فضیلت پیشوایان معصوم دین نوشته شده است. مصادر و مدارک اهل سنت، دسته ایی از منابع مهم این کتاب است که به گفته مؤلف به منظور غلبه بر خصم و اتمام حجت بر آنان مورد استفاده قرار گرفته است. مؤلف در ابتدای کتاب یادآور می شود که قصد دارد روایت های درست را از کتب عامه و خاصه بدون تعصب و با دیده انصاف جهت بازشناسی حجت از شبهه و بدعت از سنت ارائه دهد. این پژوهش که به شیوه توصیفی– تحلیلی و با مطالعه اسنادی صورت گرفته، درصدد است این دیدگاه را مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر چه ابن شهرآشوب مراجعات مکرر به منابع اهل سنت داشته و حتی گاهی به نقد این روایات پرداخته اما این روش تعمیم نیافته و در سراسر کتاب اجرا نشده است. لذا ضعف هایی از این طریق وارد کتاب شده است.

کلیدواژه‌ها


–          ابن شهرآشوب، محمد بن علی. (1380ق). معالم العلماء، نجف: مطبعة الحیدریه.
–          ____________________. (1392). مناقب آل أبی طالب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
–       الاثنا عشری، عبد المهدی. (رجب - ذوالحجة 1429ق). «مشیخة ابن شهرآشوب محمد بن علی بن شهرآشوب»، تراثنا، السنة الرابعة و العشرون، العددان 3 و 4، صص‏‏‏ 7 – 95.
–          امین، حسن. (بی‌تا). مستدرک اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
–          تهرانی، آقا بزرگ. (بی‌تا). الذریعة إلی تصانیف الشیعه، قم: اسماعیلیان.
–       ثعلبی، ابواسحاق احمد بن ابراهیم. (1422ق). الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
–          حر عاملی، محمد حسن. (بی‌تا). أمل الآمل، نجف: مکتبة الاندلس.
–          درگاهی، زین العابدین. (1391). ابن شهرآشوب ساروی، تهران: رسانش نوین.
–          دوانی، علی. (1363). مفاخر اسلام، تهران: امیرکبیر.
–       ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد. (1413 ق). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ دوم.
–       سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. (1396ق/ 1976م). طبقات المفسرین، تحقیق: علی محمد عمر، بی‏‏جا: مکتبة وهبه.
–          مدرسی تبریزی، محمد علی. (1374). ریحانة الادب، تهران: خیام.
–       اسلامی، محمد جعفر. (1392). «بررسی منابع مفقوده اهل سنت در مناقب آل ابی‏‏طالب»، مجموعه مقالات، ساری: نخستین کنگره بین المللی ابن شهرآشوی ساروی مازندرانی، صص‏‏‏ 81 - 100.
–       حافظیان بابلی، ابوالفضل. (1392). «نسخه‏‏های خطی آثار ابن شهرآشوب»، مجموعه مقالات، ساری: نخستین کنگره بین المللی ابن شهرآشوی ساروی مازندرانی، صص‏‏‏290 - 310.
–       شاکری، صدیقه. (1392). «سیره پیامبر اعظم در المناقب ابن شهرآشوب»، مجموعه مقالات، ساری: نخستین کنگره بین المللی ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی، صص‏‏‏665 - 685.