اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهدنامه اصالت و حقوق مقالۀ علمی

 

 

اینجانب متعهد می شوم که در مقالۀ ارسالی­ام به نیمسالنامۀ علمی- ترویجی حدیث و اندیشه همه مطالب و مندرجات بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات شخصی خودم تهیه شده است و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران، منابع و مآخذ آن را به ‌نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد ذکر کرده­ام و این مقاله را به صورت همزمان به نشریه دیگری ارسال ننموده­ام.

چنانچه در هر شرایط و زمانی، خلاف تعهد فوق ثابت شود، دانشگاه قرآن و حدیث را در اتخاذ هر نوع تصمیم حقوقی مختار می‌دانم و  نسبت به تصمیم اتخاذ شده ادعا و اعتراضی نخواهم داشت.