فرهیخته گرامی:
لطفا جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط
از طریق آدرس الکترونیکی hadith.andishe@gmail.com و تلفن 02537176271 اقدام نمایید.
1. پیرو مصوبۀ هیئت رئیسه دانشگاه قرآن و حدیث مبنی بر پرداخت هزینه داوری مقالات، نویسندگان مقالات می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 500.000 ریال معادل پنجاه هزار تومان به شماره شبا IR760120000000005025506745 ؛ شماره حساب 5025506745 با شناسه 10006 بانک ملت به نام دانشگاه قرآن و حدیث واریز نمایند.

2. صرفا مقالاتی برای ارزیابی ارسال خواهد شد که نویسنده محترم به همراه فایل اصلی مقاله، فایل گواهی اصالت مقاله (همانند جویی یا مشابهت یابی) را ضمیمه کرده باشد. بدین منظور لازم است نویسنده محترم مقاله خود را در سایت سمیم نور (www.samimnoor.ir) مشابه یابی نماید و نتیجه آن را بارگذاری نماید در غیر این صورت مقاله برای ارزیابی ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 36، اسفند 1402