اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد محمدی نیک (ری شهری)

قرآن و حدیث ریاست موسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث

reyshahrihadith.net
02517176106

سردبیر

ناصر رفیعی محمدی

علوم قرآن و حدیث دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

m.rafei110yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالهادی مسعودی

علوم حدیث، تفسیر دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

h.masoudygmail.com
02537176206

سید محمد کاظم طباطبایی

قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

tabakazemgmail.com
02517176127

رضا برنجکار

عقاید و کلام نقلی استاد دانشگاه تهران

www.berenjkar.ir
berenjkarut.ac.ir
02517176263

هادی صادقی

کلام و فلسفه دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

www.hadisadeqi.ir
sadeqi.hadigmail.com
02517176258

عباس پسندیده

معارف اسلامی و اخلاق دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

pasandidehadith.net
02517176535

رسول رضوی

کلام اسلامی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

razavi.rriqh.ac.ir
02537176362

هادی حجت

تفسیر و علوم قرآن دانشیار، دانشگاه قرآن و حدیث

hadyhojjatyahoo.com
02517176253

علی راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

mobin313gmail.com
02517176262

محمد احسانی فر

تفسیر و حدیث استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

ehsanifarhadith.net
02517171218