اهداف و چشم انداز

ـ تبیین و نشر علوم حدیث و ایجاد زمینه برای انعکاس پژوهش ها و یافته های جدید؛

ـ صیانت از مبانی و آموزه‌های دینی در عرصه حدیث؛

ـ ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی پژوهش‌گران حوزه و دانشگاه؛

ـ گسترش و تقویت ارتباط علمی میان حوزه و دانشگاه؛

ـ معرفی و نقد آثار، آراء و نظریات علمی و تحقیقاتی در زمینه حدیث و علوم وابسته.