تجلی ایمان در اعضا وجوارح انسان در روایت امام صادق (علیه السلام)

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

در این مقاله ضمن بیان چیستی ایمان و مراحل آن، با بهره گیری از یک روایت امام صادق(ع) در اصول کافی، به بررسی وظایف ایمانی اعضاء و جوارح انسان و عملکرد هر یک از آنها پرداخته‌یم. . بر اساس این روایت هر کس به هر اندازه خود را متصف به این وظایف کند، به همان میزان، درجه ایمانی خود را بالا برده و هر قدر کوتاهی نماید، درجه ایمانی خود را پایین آورده است. از نوع رویکرد این روایت بدست می آید که ایمان یک حقیقت سریانی است که در تمام وجود مومن سریان دارد و در نوع عملکرد او به صورت مستقیم در همه اعضاء و جوارحش تاثیر می گذارد و برای او تعهد ایجاد می کند. در این مقاله جنبه های این تاثیر بر اساس روایت مذکور واکاوی شده است.

کلیدواژه‌ها


کتاب‌نامه

-       قرآن کریم؛
-       ابن بابویه، محمد بن‌علی. (1362ش). الخصال، تحقیق وتصحیح علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم؛
-       _____‏.( 1378). عیون أخبار الرضا علیه‌السلام، تصحیح وتحقیق مهدى لاجوردى، تهران: جهان؛
-       ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه .(1389ق). تحقیق عبدالسلام محمدهارون، مصر، شرکة و مکتبة و مطبعة الحلبی؛
-       انصاری، خواجه عبدالله. (1388). صد میدان، بررسی تصحیح متن و توضیحات: سهیلا موسوی، تهران، زوار؛
-       جفعریان، رسول. (1371ش). مرجئه تاریخ و اندیشه، قم، نشر خرم؛
-       خیاط، علی. (1392ش). تجلی قرآن در نیایش معصومان، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
-       راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد. (1412ق). مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داودی، بیروت دمشق: نشردارالقلم الدارالشامیة، چاپ اول؛
-       راست‌گو، سید محمد. ( 1376ش). تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)؛
-       شیخ حر عاملی، محمد بن‌حسن. (1409ق). وسائل الشیعه، قم: موسسه آل البیت(ع)، چاپ اول؛
-       صادقی تهرانی، محمد. (1365ش). الفرقان فی تفسیرالقران بالقران، قم:انتشارات فرهنگ اسلامی، چاپ دوم؛
-       طباطبایی، سیدمحمد حسین. (1417ق). المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه قم، چاپ پنجم؛
-       طباطبایی نجفی، سید مرتضی. (1412ق). رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، مقدمه وشرح سید محمد حسین حسینی طهرانی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی؛
-       عبدالباقی، محمد فواد. (1383ش). المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قم : نوید اسلام، چاپ نهم؛
-       فراهیدى، خلیل بن‌أحمد. (1409ق). کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم؛
-       کلینی، محمد­بن یعقوب. (1429ق). الکافی(ط-الحدیث)، محقق دار الحدیث، قم: دارالحدیث، چاپ اول؛
-       مجلسی،محمد­باقر­بن محمد تقی. ( 1404ق). مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول، سید هاشم رسول محلاتی، تهران: دارالکتاب الاسلامیة، چاپ دوم؛
-       مازندرانی، محمد صالح­بن احمد. (1382ق). شرح کافی الاصول والروضة، ابوالحسن شعرانی، تهران: المکتبة الاسلامیة، چاپ اول؛
-       مصباح یزدی، محمد تقی. (1392ش). آیین پرواز، تلخیص: جواد محدثی، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ هفتم؛
-       مغنیه، محمدجواد. (1424ق). الکاشف، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، چاپ اول؛
-       مصطفوى، حسن. (1430ق). التحقیق فی­ کلمات القرآن الکریم، بیروت-قاهره-لندن: دارالکتب العلمیة-مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، چاپ سوم؛
-       نورى، حسین بن‌محمد تقى‏. (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول.