تحلیل روش امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در قضاوت واقعه "بیت الطشت" از نظر علم تجربی

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران-دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

2 دانشگاه معارف اسلامی

3 پژوهشکده علوم شناختی تهران

چکیده

طبق آموزه های دینی، منابع روایی به عنوان عدل قرآن کریم است لذا، اعتبارسنجی سندی و متنی روایات ضرورت دارد معیار های متفاوتی دارد. یکی از سنجه های مفید در بررسی روایات علمی و تجربی، استفاده از علوم یقینی است. در بین روایات منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی ، قضاوت های حضرت بسیار چشمگیر است. یکی از این قضاوت ها، ماجرای «بیت الطشت» است. این حدیث، با استناد به ادله ای نظیر درد غیر قابل تحمل، اندازه ی غیرممکن و عدم جمع میان خروج زالو و دوشیزه ماندن دختر جعلی نامیده شده است. از آنجایی که اشکال وارد شده به این روایت، متنی است و فحوای آن با ادله ی علمی رد شده است، در این مقاله ادله ی مطروحه بررسی و نقد شده است و تحلیل علم تجربی به همراه استنادات وقوعی مشابه این ماجرا در نقاط مختلف دنیا بیان شده است. رویکرد مقاله انتقادی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


 
 

کتاب‌نامه

-        بلوچ، محمد. و عالی پناه، هلن (1383). جانور شناسی(1) قسمت دوم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ششم، تیر؛
-        پاشایی راد، شاهرخ. (1384). جانور شناسی بی مهرگان، تهران: بال کبوتران، اول؛
-        حاجی مرادلو، عبدالحمید. (1390). زیست‌شناسی جانوری، انتشارات پیام نور، چهاردهم؛
-        حبیبی، طلعت. (1373). جانور شناسی عمومی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، اول؛
-        حسین بن‌عبدالوهاب. (بی‌تا).عیون المعجزات،  قم: مکتب الداوری، جلد یکم؛
-        راوندى، قطب الدین. (1409ق). الخرائج و الجرائح، تصحیح محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی، قم: مؤسسه امام مهدى(عج)؛
-        رفیعی محمدی، ناصر. (1384).درسنامه وضع حدیث قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی؛
-        شوشتری محمدتقی. (1379). قضاء امیرالمومنین علی بن‌ابی‌طالب(ع)،تصحیح: قیس آل قیس، تهران: معهدالعلوم الانسانیه و الدراسات الثقافیه؛
-        شیخ صدوق. (1403ق). معانی الاخبار، قم: جامعه مدرسین، اول؛
-        صادقی، مصطفی، (1393). «بررسی منابع روایات قضاء امیرالمؤمنین(ع)»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی حدیث پژوهی، سال ششم، شماره دوازدهم، پاییز و زمستان، صص 239-252؛
-        کرمی، منیژه،(1389). جانور شناسی (1) بی مهرگان، تهران: دانشگاه شاهد، ششم؛
-        مجلسی کمره‏اى، محمد باقر. (1351ش). آسمان و جهان ترجمه کتاب السماء و العالم بحار تهران: اسلامیه‏، اول‏؛
-        مجلسی کمره‏اى، محمد باقر. (1404ق). بحار الأنوار، لبنان: مؤسسة الوفاء بیروت؛
-        معروف حسنی، هاشم. (1372).اخبار و آثار ساختگی سیری انتقادی در حدیث، ترجمه حسین صابری، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، اول؛
-        مکارم شیرازی، ناصر. (1384). کلیات مفاتیح نوین، محققان احمد قدسی، سعید داودی، قم: انتشارات امام علی بن‌ابی‌طالب(ع)؛