بررسی تطبیی معراج پیامبر (ص) و عروج عیسی (ع)

نویسنده

چکیده

عقیده به معراج در میان برخی از ادیان وجود دارد. معراج پیامبر ؟ص؟ و عیسی؟ع؟ از آن جمله است. هدف از این بررسی یافتن تفاوت‌ها و شباهت‌‏های میان این دو معراج بوده و روش ما در این پژوهش روش کتابخانه‏ای مبتنی بر بررسی مقایسه‏ای است. یافته‌‏های این پژوهش نشان می‌دهد که هر دو معراج به صورت روحانی و جسمانی بود، اما تفاوت‌هایی نیز داشته است؛ مانند این که پیامبر ؟ص؟ دو معراج داشتند، جبرئیل راهنمای سفر، همراه با وسیله بوده (البته ممکن است برای تقریب به ذهن باشد)، در دو مقطع زمینی و آسمانی بوده و هدف نشان دادن آیات بزرگ الهی بود تا ایشان برای رهبری مردم آماده شوند، همراه با ره‌آوردهایی بوده و در یک شب اتفاق افتاد؛ اما عروج عیسی؟ع؟ این شرایط را نداشت

کلیدواژه‌ها