بررسی رجالی و حدیثی اتحاد و تعدد ابن ابی عمیر

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

همواره در اسناد احادیث، راویانی با اسامی مشترک یافت می‌شوند؛ این که کدام یک از این راویان مشترک دارای یک هویت هستند، نیازمند بررسی و گردآوری قرائن و شواهد رجالی، حدیثی و تاریخی‌ است. محمد بن ابى‌‌عمیر یکی از راویانی است که نام او در کتاب‌های رجالی و حدیثی با عناوین و اوصاف متفاوتی ذکر شده است. از این‌رو، یکی از مباحث رجالی مورد اختلاف میان رجالیان، اتحاد و تعدد محمد بن ابی عمیر است. این موضوع عکس العمل‌های متفاوتی را در بین عالمان رجالی شیعه به دنبال داشته است. برخی معتقد به اتحادابن ابی عمیر و برخی دیگر به دلائل چند، معتقد به تعدد ابن ابی عمیر شده‌اند. در این سیاهه، از فرضیه تعدد ابن ابی عمیر دفاع شده ‌است.
نگاشته پیش رو، به ذکر دیدگاه‌های موافقان ومخالفان اتحاد و تعدد ابن ابی عمیر و نیز بررسی دلائل و مستندات‌آن ‌پرداخته و در پی اثبات اشتراک عنوان یاد شده‌ به این که دو نفرند، یکی از اصحاب امام صادق 7و کاظم7 و در حیات امام کاظم7وفات نموده است. ویا این که عنوان مذکور تصحیف شده ابن ابی عمر (عمره) و شخص مجهولی است. دیگری ابن ابی عمیر مشهور یکی از مشایخ ثقات و از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد: شمرده شده ومتوفای 217ق است

کلیدواژه‌ها