لوازم و ره آورد توکل از منظر قرآن کریم

نویسنده

معاون فرهنگی و ارتباطات مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

چکیده

از کارکرد‌های توکل افزایش توانمندی و نیز رضایت به نتایج تلاش‌هاست و این دو در تأمین آرامش و طمأنینه نفس انسان در زندگی بسیار کارآمد است. برخی از پژوهش‌های روانشناسانه در موضوع توکل به این پیامد توکل توجه داشته‌اند؛ اما اینکه توکل چگونه تحقق می‌یابد بحث دیگری است که عدم آگاهی به آن، علاقمندان به پیامدهای توکل را از نایل آمدن به آن محروم می‌دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است در یک مطالعه قرآنی با استفاده از کلام خدا به این پرسش پاسخ گوید. بر اساس آموزه‌های قرآنی لوازم تحقق توکل در خارج توسط فرد متوکل در دو بخش لوازم معرفتی و لوازم عملی قابل تقسیم است و آنگاه که نسبت به لوازم عملی توکل آگاهی حاصل شد و از نظر عملی نیز به لوازم عملی آن عمل شد، دستیابی به نتایج مبارک توکل قطعی خواهد بود

کلیدواژه‌ها