نسبت «اخلاق» و «احکام» در تفسیر «زبدة البیان» مقدس اردبیلی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

تفسیر زبدة البیان فی الاحکام القرآن اثری غنی وگرانبار ازمقدس اردبیلی است، که در زمینه موضوعی آیات آلاحکام به رشته تحریر در آمده است. از آنجا که تعالیم وحیانی که درقالب موضوعات فقه و اخلاق و عقاید قرار می‌گیرند، بواسطه کارکردهایی که بر یکدیگر دارند در کنارهم و در تعامل با یکدگر زمینه رشد و تعالی انسانی را فراهم می‌سازند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که میزان توجه مفسران و عالمان دین در باره پرداختن به ارتباط و تعامل این حوزه‌ها چگونه است؛ به عبارت دیگر نسبت فقه، ‌اخلاق و عقاید درمباحث آنان به چه میزان است؟ این تحقیق درصد است با نگاه به تفسیر زبدة البیان مقدس اردبیلی نسبت اخلاق واحکام را در این اثر مورد سنجش قرار داده ومیزان توجه به جنبه اخلاقی آیات الاحکام را بررسی و در پایان این توجه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

کلیدواژه‌ها