نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

چکیده

مجاهد بن جبر از معروف ترین مفسران تابعی در قرن دوم و از موثق ترین شاگردان ابن عباس است. تفسیر وی تنها تفسیر باقی مانده از دوران تابعین است. از مجموع 2130 روایت که در این تفسیر آمده، 1730 روایت آن با سند مشهور عبدالرحمن ـ ابراهیم ـ آدم ـ ورقاء ـ ابن ابی نجیح به مجاهد ختم می‌شود. سایر روایات با اسناد دیگر به پیامبر9، ائمه:، صحابه و تابعین می‌رسد. پس از سند مشهور، بیشترین روایت با سند «آدم ـ مبارک بن فضاله ـ حسن بصری» آمده است. پدیده عجیب در این تفسیر، این است که از آغاز سوره قلم تا آغاز سوره مرسلات تنها یک روایت با سند مشهور آمده است. در اسناد این تفسیر کاستی‌هایی از جمله اشتباه آوردن نام افراد، حذف شدن سند و... دیده‌ می‌شود

کلیدواژه‌ها