نویسنده = سیدعلی اکبر ربیع نتاج
باذام بین رد و قبول (نمایشی از پشت پرده اتهامات وی)

دوره 14، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 51-65

جواد سلمان زاده؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج


«العالم بزمانه ... » در پرتو دانش فقه الحدیث

دوره 13، شماره 26، مهر 1397، صفحه 29-46

جواد سلمان زاده؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج