نویسنده = علی راد
«زینت‌‌گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی»

دوره 15، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 54-68

مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد


زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

دوره 12، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 47-61

مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد


تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

دوره 11، شماره 21، اردیبهشت 1395، صفحه 24-37

محمد علیان نظری؛ علی راد


بازیابی روایات کتاب «التفسیر» علی بن حمزه بطائنی

دوره 8، شماره 16، آذر 1392، صفحه 187-216

علی راد؛ سید علیرضا حسینی؛ مرضیه جمالی