کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: ترجمة صحیفه سجّادیّه
درآمدی بر ترجمة ساخت‌های کنایی در صحیفة ‌سجّادیّه

دوره 14، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 105-131

فتحیّه فتّاحی زاده؛ عارفه داودی؛ مرضیّه محصص