منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا (علیه السلام) با اصحاب ادیان

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

مناظره یکی از راه­های کشف حقیقت برای طالبان آن است. در طول تاریخ، خصوصاً در عصر امامان معصوم : خود ائمه یا اصحابشان برای دفاع از حقانیت تشیع و اسلام مناظراتی داشته‌اند . یکی از این مناظرات مناظرۀ امام رضا ع با اصحاب ادیان برای اثبات حقانیت اسلام و نبوت رسول اعظم ص است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به تحقیق و بررسی مناظرۀ امام رضا ع با اصحاب ادیان می­پردازد که در منابع حدیثی آمده است. تا منطق حاکم بر مناظرۀ ایشان از نظر ساختار، محتوا و اصول اخلاقی را کشف و استخراج کند. امام رضا ع در مناظرۀ خود با اصحاب ادیان با به‌کارگرفتن اصول فنی مناظره، براهین عقلی، بهره‌گیری از باورهای دشمن و رعایت اصول اخلاقی، پیروز این مناظره شد. 

کلیدواژه‌ها


 1. ابن بابویه، محمد بن علی. (بی‌تا). عیون أخبار الرضا 7،‏ مترجم: محمدتقی آقا نجفى اصفهانى، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه؛
 2. ابن‌سینا. (1404). تعلیقات، بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامی، چاپ اول؛
 3. استالی‏براس، الیور و آلن بولاک. (1369).فرهنگ اندیشه نو، ترجمه احمد بی‏رشک و دیگران، تهران: مازیار؛
 4. پارسانیا، حمید. (1388). «روش‌شناسی علوم با رویکرد اسلامی»، پژوهش، شماره2؛
 5. جوادی آملی، عبدالله. (1370). شناخت‌شناسی در قرآن، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم؛
 6. دهخدا، على اکبر. (1377). لغتنامه، زیر نظر دکتر معین و دکتر شهیدى، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛
 7. راغب اصفهانی،حسین بن محمد. (1392ق). معجم مفردات الفاظ القرآن، المکتبه المرتضویه؛
 8. سجادی،جعفر. (1366). فرهنگ معارف اسلامی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران؛
 9. صدوق، محمدبن علی. (1372). عیون اخبارالرضا، ترجمه علی اکبر غفاری و حمیدرضا مستفید، تهران: صدوق؛
 10. غرویان، حمیده. (1387). فن مناظره، زیرنظر محسن غرویان، قم: دارالعلم؛
 11. فرامرز قراملکی،احد. (1390). روش‌شناسی مطالعات دینی، مشهد : دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
 12. مجلسی، محمدباقربن محمدتقی. (1376). بحارالانوار، تهران: کتابفروشی اسلامیه؛
 13. ــــــــــ. (بی‌تا). احتجاجات، ترجمه جلد 9 بحار الأنوار، مترجم موسی خسروی،تهران،اسلامیه؛