دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، آبان 1395، صفحه 1-143