مالزی و دانشگاههای آن

نویسنده

چکیده

سفرنامه ای است از نویسنده در سفر به مالزی. وی در این سفر برخی دانشگاه های مالزی را دیده و مشاهدات خود  درباره آنها را بازگو کرده است.

کلیدواژه‌ها