دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 1-256