دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1401 (ویژه‌نامه یکصدمین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیّه قم) 

همایش یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیّه قم

1. جریان‌شناسی رویکردهای حدیثی حوزه علمیّه قم از ابتدای بازتأسیس تاکنون

صفحه 7-38

محمد حائری شیرازی