نویسنده = یاسین پورعلی قراجه
بازاندیشی در اعتبار حکمت نخست نهج البلاغه

دوره 16، شماره 32، اسفند 1400، صفحه 269-282

حسام امامی دانالو؛ یاسین پورعلی؛ سید حنیف رضا زاده


نقش سیاق در فهم احادیث مشکل

دوره 15، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 225-239

امید پیشگر؛ یاسین پورعلی؛ سید مرتضی امیری ارجمند