کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تبیین استعاره‌های مفهومی نهج‌البلاغه در حوزۀ خداشناسی

دوره 18، شماره 35، شهریور 1402

مرضیه سادات کدخدایی؛ علی نجفی ایوانکی؛ امیرحسین رسول نیا؛ امیرحسین مدنی