دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، آبان 1393، صفحه 5-174 

نشریه حدیث و اندیشه

ویژگی‌ها و مصداق روح‌القدس در قرآن و حدیث

صفحه 5-26

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بید سرخی