دوره و شماره: دوره 18، شماره 35، شهریور 1402 

نشریه حدیث و اندیشه

چگونگی مواجهۀ متکلمان امامیه با مفاد فیزیک هیأت قدیم دربارۀ معجزات کیهانی

رضا دارینی؛ رسول رضوی؛ محمد رنجبرحسینی؛ سید عیسی مسترحمی


تبیین استعاره‌های مفهومی نهج‌البلاغه در حوزۀ خداشناسی

مرضیه سادات کدخدایی؛ علی نجفی ایوانکی؛ امیرحسین رسول نیا؛ امیرحسین مدنی