دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، اسفند 1401 (ویژه‌نامه یکصدمین سالگشت باز تأسیس حوزه علمیّه قم) 

همایش یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیّه قم

جریان‌شناسی رویکردهای حدیثی حوزه علمیّه قم از ابتدای بازتأسیس تاکنون

صفحه 7-38

محمد حائری شیرازی